Studiecentrum

Uitleenreglement

Uitleenreglement Studiecentrum

 1. Uitlening
  1. Uitlening van boeken en overige materialen vindt alleen plaats aan studenten, cursisten en medewerkers van de Christelijke Hogeschool Ede.
  2. Het is niet mogelijk om te lenen, wanneer de opleiding of het dienstverband is beëindigd.
  3. Uitlening etc. vindt alleen plaats op vertoon van de digitale collegekaart (Osiris) of (indien in bezit) de CHE-pas. In alle andere situaties moet men zich melden aan de balie.
  4. Naslagwerken, studielandschapmaterialen en andere materialen, die als zodanig gemarkeerd zijn, kunnen alleen als dag-uitlening worden geleend via de Selfservice-automaat en moeten voor sluitingstijd dezelfde dag worden teruggebracht.
  5. Kranten en tijdschriften worden niet uitgeleend.
  6. De volgende maximum aantallen zijn van kracht: -maximaal 20 materialen per pas
  7. De uitleentermijn bedraagt 6 weken ; (speelfilms en sommige spelmaterialen: 1 week, zie onder 3.).
  8. Verlenging is mogelijk, tenzij het betreffende materiaal door een andere lener is gereserveerd. Boeken kunnen maximaal 8 x worden verlengd. Voor sommige materialen kunnen afwijkende regelingen gelden.
  9. Voor buitenlandstages kunnen, na overleg met het Studiecentrum, uitzonderingen worden gemaakt op de uitleentermijn.
  10. Het verlengen van boeken geschiedt bij voorkeur via de website www.studiecentrumche.nl, de publiekscatalogi in de ruimte of de Selfservice-automaat.
  11. Het is niet toegestaan om materialen uit het Studiecentrum mee te nemen zonder registratie bij de Selfservice-automaat of aan de balie.
  12. Het is niet toegestaan om Studiecentrum materialen aan derden uit te lenen, de oorspronkelijke lener blijft ten allen tijde aansprakelijk.
  13. Uitlening na sluitingstijd en in schoolvakanties kan alleen via de Selfservice-automaat.
 2. Reserveren: Uitleenbare materialen kunnen worden gereserveerd. De gebruiker ontvangt per email een bericht wanneer het materiaal klaarstaat in de daarvoor bedoelde kast. Gereserveerde materialen altijd lenen bij de automaat. Gereserveerde materialen blijven maximaal 2 weken apart staan.
 3. DVD’s: Het Studiecentrum beschikt over een dvd-collectie voor onderwijs-doeleinden, met inachtneming van artikel 5. Speelfilms worden voor privé-gebruik (huiskamer-setting) uitgeleend.
 4. Boetes en regelingen bij te laat inleveren, beschadiging en vermissingen:
  1. Wanneer materialen te laat worden ingeleverd geldt een boete-systeem.
  2. Boetes kunnen uitsluitend met de pinpas aan de balie worden afgerekend.
  3. De boete voor te laat inleveren bedraagt 0,20 cent per werkdag (= 1 euro per week).
  4. Materialen, die binnen 5 werkdagen na de vervaldatum worden teruggebracht worden niet beboet. Wanneer de materialen zes of meer dagen te laat zijn worden de eerste vijf dagen wel met de boete meegerekend (6 dagen te laat is dus 1,20 euro).
  5. De lener is verantwoordelijk voor het in goede staat houden en inleveren van geleende materialen. In geval van beschadiging kan een vergoeding in rekening worden gebracht. Neem altijd contact op met een medewerker van het Studiecentrum.
  6. In geval een uitgeleend materiaal zoekraakt (binnen of buiten het schoolgebouw), moet het door de lener worden vergoed.
  7. Voor vergoeding wordt de nieuwprijs van een boek/materiaal berekend. Dit bedrag wordt verhoogd met 10 euro administratiekosten.
  8. In geval van een niet meer leverbaar boek wordt de oorspronkelijke prijs berekend of de vervangende waarde van een vergelijkbare titel.
  9. Leners, die te laat zijn, worden periodiek aangemaand. Bij het uitgaan van de vierde aanmaning komt de lener op een zgn. zwarte lijst.
  10. Leners op de zwarte lijst worden uitgesloten van Studiecentrum-gebruik (lenen) totdat ze het betreffende materiaal hebben ingeleverd, dan wel hebben vergoed.
  11. Leners op de zwarte lijst, die een boek moeten vergoeden, betalen altijd 10 euro administratiekosten naast de vergoeding voor een vervangend boek.
  12. Leners op de zwarte lijst, die de geleende materialen wel inleveren maar de boete (nog) niet hebben voldaan blijven op de zwarte lijst staan
  13. In geval van aanhoudend in gebreke blijven van een lener kan contact worden opgenomen met de betreffende opleidingsmanager om te overleggen over verdere sancties.
  14. De hierboven genoemde vergoeding kan worden voldaan op de volgende manieren: – via de pinpas (voorkeur!) – door het betalen van een op verzoek toegestuurde rekening (hiervoor zullen administratiekosten in rekening worden gebracht)
 5. Kopiëren van informatiedragers Het vermenigvuldigen (en daaruit voortvloeiend gebruik) van (gedeeltes van) boeken, bladmuziek, tijdschriftartikelen, cd’s, dvd’s, video’s en andere materialen is slechts toegestaan voor zover de Auteurswet dit toelaat. Kopiëren mag als gevolg van de Auteurswet uitsluitend geschieden voor oefening, studie of eigen gebruik en moet beperkt blijven tot een klein gedeelte van het werk of enkele pagina’s. Verdere ongeautoriseerde openbaarmaking van het werk is niet toegestaan.
 6. Overige bepalingen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bevoegd gezag van de Christelijke Hogeschool Ede, in deze vertegenwoordigt door het hoofd van de afdeling Studiecentrum.
 7. Het Studiecentrum is bedoeld voor studie en (samen)werken. In het Studiecentrum zijn tevens enkele stilte-werkplekken ingericht. Bezoekers worden verzocht hiermee rekening te houden.